Vrátenie DPH z iného členského štátu sa týka len platiteľov DPH. Osoby registrované z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu alebo z dôvodu dodávania, resp. prijímania služieb do/z iného členského štátu alebo neplatitelia DPH nemajú nárok na vrátenie DPH z iného členského štátu.

Platiteľ DPH musí spĺňať niekoľko ďalších podmienok, aby mohol požiadať o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ:

 • nesmie mať sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň v tom členskom štáte, z ktorého žiada o vrátenie DPH,
 • DPH na vrátenie sa musí vzťahovať k obchodom, pri ktorých aspoň čiastočne vzniká právo na odpočítanie DPH (nemá nárok na vrátenie DPH z iného členského štátu, ak dané tovary a služby použije napríklad na poskytovanie poštových služieb, ktoré sú oslobodené od DPH),
 • žiadosť sa môže podávať za obdobie minimálne troch mesiacov a maximálne jedného kalendárneho roka; výnimkou je situácia, keď sa žiadosť podáva za obdobie, ktoré predstavuje zvyšok kalendárneho roka. V tom prípade môže podať žiadosť aj za obdobie kratšie ako tri mesiace,
 • nesmie v období, za ktoré žiada vrátenie o DPH z daného členského štátu, dodávať tovary a služby do tohto členského štátu. Výnimku tvoria tovary a služby uvedené v § 55a, ods. 2, písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Ako sa podáva žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ

Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ sa podáva za obdobie:

 • najviac jedného kalendárneho roka - suma dane na vrátenie musí byť minimálne 50 eur,
 • kratšie ako jeden rok, dlhé minimálne tri po sebe nasledujúce mesiace - suma dane na vrátenie musí byť minimálne 400 eur,
 • kratšie ako tri mesiace, ktoré predstavuje zvyšok kalendárneho roka - suma dane na vrátenie musí byť minimálne 50 eur.

Žiadosť o vrátenie DPH musí obsahovať:

 • meno a priezvisko, alebo názov žiadateľa,
 • adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa žiadateľ obvykle zdržiava,
 • elektronickú adresu žiadateľa,
 • opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol,
 • číselné kódy tovarov a služieb, z ktorých žiada o vrátenie DPH,
 • obdobie, za ktoré sa žiadosť podáva,
 • vyhlásenie žiadateľa, že v danom období nedodával do štátu vrátenia DPH tovary a služby s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v § 55a ods. 2 písm. c) zákona o DPH,
 • IČ DPH žiadateľa,
 • IBAN a BIC.

Žiadateľ musí v žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ uviesť aj údaje zo všetkých faktúr o dodaní služby alebo tovaru a zo všetkých dovozných dokladov, z ktorých žiada o vrátenie DPH.

Pri podávaní žiadosti musí žiadateľ o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ sledovať konkrétne podmienky stanovené členským štátom, z ktorého žiada o vrátenie DPH. Podmienky na uplatnenie nároku na vrátenie DPH sú v jednotlivých členských štátoch EÚ odlišné.

Lehoty súvisiace s vrátením DPH z iného členského štátu EÚ

Žiadateľ je povinný po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok podať žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka.

Žiadosť sa podáva elektronicky Finančnej správe SR. Pracovníci preveria správnosť žiadosti a to, či žiadateľ bol platiteľom DPH počas celého obdobia, za ktoré žiada vrátiť DPH a či vykonáva činnosti, pri ktorých má nárok na odpočet DPH. Po preverení žiadosti Finančnou správou SR sa žiadosť o vrátenie DPH posiela do daného členského štátu, ktorý do 4 mesiacov od doručenia žiadosti:

 • žiadosť schváli,
 • žiadosť zamietne,
 • vypýta si od žiadateľa ďalšie informácie - v tom prípade sa sa lehota predlžuje o ďalšie 2 až 4 mesiace.

Ak členský štát vrátenia DPH schváli žiadosť, DPH vráti do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty 4 mesiacov, ak nepotreboval ďalšie informácie od žiadateľa (v prípade, že členský štát vrátenia DPH vyžadoval ďalšie informácie od žiadateľa, DPH vráti do 10 pracovných dní od uplynutí 6-mesačnej alebo 8-mesačnej lehoty).

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že v roku 2014 bolo odhalené krátenie nadmerných odpočtov celkovo v sume viac ako 99 mil. €.