Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A predstavuje tlačivo, prostredníctvom ktorého fyzická osoba priznáva svoje zdaniteľné príjmy. Daňové priznanie typu A vypĺňajú len tie fyzické osoby, ktoré majú príjmy len zo závislej činnosti. Vypĺňa sa v prípade, ak za nich nemôže zamestnávateľ z rôznych dôvodov vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Daňové priznanie typ A nemusí podávať fyzická osoba, ktorej príjmy v kalendárnom roku nepresiahli 50% zo 100-násobku sumy platného životného minima. Od 1.7.2015 do 30.6.2016 je to suma 198,09 eur.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby - typ A

Údaje, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní fyzickej osoby typ A možno rozdeliť do niekoľkých oblasti:

  1. údaje o daňovníkovi a jeho rodinných príslušníkoch

identifikačné údaje daňovníka,
údaje o manželovi/ke, na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/ku. Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ku musí daňovník splniť podmienky stanovené v zákone o dani z príjmov,
údaje o deťoch, na ktoré si uplatňuje daňový bonus,
 údaje o príjmoch daňovníka

  • Daňovník môže mať počas zdaňovacieho obdobia príjmy od viacerých zamestnávateľov, prípadne aj od zamestnávateľov zo zahraničia,
  • údaje potrebné k výpočtu daňovej povinnosti fyzickej osoby
  1. výška zaplateného poistného na sociálne poistenie a výška zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie počas zdaňovacieho obdobia u jednotlivých zamestnávateľov.
  2. údaje o sumách upravujúcich základ dane a údaje potrebné na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby.Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby sa odvíja od základu dane. Sadzba dane je vo väčšine prípadov 19% zo základu dane, ale ak základ dane daňovníka prekročí určitú hranicu, sadzba dane je 25% (zo základu dane, ktorý prekročil stanovenú hranicu). V roku 2016 je táto hranica vo výške 35 022,31 eur,
  3. výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Jej hodnota sa odvíja od príjmu daňovníka. Daňovníkovi, ktorého príjem zo závislej činnosti prekročí určitú hranicu, sa znižuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, o ktorú si môže znížiť základ dane.
  4. údaje na uplatnenie zamestnaneckej prémie, na ktorú má zamestnanec nárok po splnení zákonom stanovených podmienok,
  5. výška daňovej povinnosti. Ak daňovníkovi vznikne daňová povinnosť iná ako nulová (aj keby mu po odpočítaní zaplatených preddavkov vyšiel daňový preplatok), môže poukázať prijímateľovi 2% alebo 3% z dane (ak splní zákonom stanovené podmienky), pričom suma podielu musí byť väčšia ako 3 eurá. Na 5. strane uvedie identifikačné údaje o prijímateľovi. Prijímateľ musí byť v danom roku zaregistrovaný, ináč nemôže prijať poukázané 2% alebo 3% z dane,
  6. výška preddavkov zaplatených (zrazených) počas zdaňovacieho obdobia. Odpočítaním zrazených a zaplatených preddavkov od dani z príjmov vzniká daňovníkovi buď daň na úhradu alebo daňový preplatok,
  7. pri vzniku daňového preplatku číslo účtu daňovníka, ak žiada o vrátenie preplatku na účet.

Daňovník sa na poslednej strane daňového priznania typ A dvakrát podpíše, a to k uvedeniu počtu príloh a ku žiadosti o vrátenie daňového preplatku (ak oň žiada) a uvedie tam dátumy.

Daňovník musí k daňovému priznaniu priložiť niekoľko príloh, ako sú potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľov, potvrdenia na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, atď.

Aké chyby robia daňovníci pri vypĺňaní daňového priznania fyzickej osoby - typ A?

Pri vypĺňaní daňového priznania typ A môže daňovník ľahko urobiť chybu vo výpočte základu dane a dane, napríklad nesprávnym vypočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, resp. nesprávnym uvedením príjmov plynúcich od zamestnávateľov zo zahraničia alebo nesprávnym uvedením dane zaplatenej v zahraničí.

Ďalšou chybou, ktorú daňovníci robia, je nedodanie všetkých príloh súvisiacich s daňovým priznaním typ A. Daňovník musí daňovému úradu dodať potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov, u ktorých počas zdaňovacieho obdobia pracoval. Nezáleží na tom, či u nejakého zamestnávateľa pracoval na dohodu alebo na pracovnú zmluvu.

Daňovníci zabúdajú alebo nevedia, že daňové priznanie typ A je často potrebné podpísať na viacerých miestach.

Chyby v daňových priznaniach typu A za rok 2014 zistilo podľa štatistík Finančnej správy SR 6 426 daňovníkov. Z toho 2 977 na ne prišlo včas a opravilo ich v lehote na podanie daňového priznania. Ostatných 3 449 daňovníkov na chyby prišlo neskoro a museli podať dodatočné daňové priznanie.

Za nepodanie daňového priznania typ A, resp. za jeho podanie neskoro hrozí daňovníkovi pokuta od 30 do 16 000 eur. Za podanie dodatočného daňového priznania, ktoré znamená zvýšenie dane z príjmov, uloží daňový úrad pokutu až do výšky zvýšenia dane.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?