Koho sa týka daň z príjmov

Daň z príjmov sa týka fyzických osôb (napr. zdaňovanie príjmov zo zamestnania, zdaňovanie príjmov zo živnosti, zdaňovanie príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti, zdaňovanie úrokových príjmov, zdaňovanie príjmov z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti, zdaňovanie príjmov z predaja obchodného podielu) a právnických osôb (napr. zdaňovanie zisku spoločností s ručením obmedzeným, zdaňovanie zisku združení, ak podnikajú).

Fyzické osoby a právnické osoby, ktorých príjmy podliehajú zdaneniu daňou z príjmov sa označujú ako daňovníci. Okrem daňovníkov existujú aj platitelia dane, čo sú napríklad zamestnávatelia, ktorí vyberajú preddavky na daň z príjmov svojím zamestnancom a odvádzajú ich daňovému úradu.

Kto spravuje daň z príjmov

Daň z príjmov spravuje daňový úrad miestne príslušný najmä podľa sídla (platí pre právnické osoby) alebo trvalého pobytu (platí pre fyzické osoby) daňovníka. Voči daňovému úradu si musia daňovníci a platitelia dane plniť tieto dôležité povinnosti:

  • podávať daňové priznanie k dani z príjmov,
  • podávať príslušné oznámenia, hlásenia a prehľady,
  • platiť daň z príjmov.

Miestne príslušný daňový úrad vykonáva aj daňovú kontrolu dane z príjmov, avšak daňovú kontrolu môže vykonať aj iný daňový úrad.

Daňové priznanie k dani z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov má ustanovenú presnú štruktúru. Podľa daňovníka a typu jeho príjmov sú ustanovené tri vzory tlačív daňového priznania, a to:

Základné lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka, hospodárskeho roka alebo tzv. medziobdobia), ak daňovníkovi vznikne povinnosť podať daňové priznanie. Lehotu na podanie daňového priznania možno predĺžiť až o 3 mesiace, resp. o 6 mesiacov. Ide o tzv. odklad podania daňového priznania. Až o 6 celých kalendárnych mesiacov si môžu lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť tí daňovníci, ktorí mali v zdaňovacom období aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. Osobitné zdaňovacie obdobia sú ustanovené napríklad pre daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo pre daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie.

Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému daňovému úradu buď v listinnej podobe (vyplnené papierové tlačivo daňového priznania) alebo elektronicky (ak to vyžaduje zákona alebo sa tak daňovník rozhodne).

Uvedené lehoty a spôsob podania daňového priznania majú fyzické osoby aj právnické osoby zhodné, avšak medzi daňou z príjmov právnických osôb a daňou z príjmov fyzických osôb je niekoľko rozdielov. Daň z príjmov fyzických osôb sa od dane z príjmov právnických osôb neodlišuje len sadzbami, ale najmä spôsobom výpočtu.

Daň z príjmov a daňové priznanie fyzickej osoby - niekoľko osobitostí

Fyzické osoby majú nárok na niekoľko daňových zvýhodnení, a to daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane a zamestnanecká prémia. Ďalej fyzická osoba nemusí podať daňové priznanie vždy. Ak splní zákonom o dani z príjmov ustanovené podmienky, najmä ak nedosiahne dostatočne vysoký príjem, nie je povinná podať daňové priznanie. Daňové priznanie nemusí podať ani daňovník, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov.

Preddavky na daň z príjmov

Zamestnancom preddavky na daň z príjmov vyberá a odvádza daňovému úradu zamestnávateľ počas kalendárneho roka. Celoročnú daň z príjmov si zamestnanci vysporiadajú napríklad vypracovaním daňového priznania alebo požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. V daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane môže vzniknúť zamestnancovi nárok na vrátenie dane, ak počas kalendárneho roka nemal vysoké príjmy.

Živnostníci, iné samostatne zárobkovo činné osoby a právnické osoby platia preddavky na daň z príjmov, ak im táto povinnosť vznikne podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov. Ide predovšetkým o prípad, keď daň z príjmov rozhodujúca pre určenie platenia preddavkov na daň z príjmov prekročí zákonom ustanovenú výšku.

Preddavky sa platia mesačne alebo štvrťročne (právnické osoby môžu mať štvrťročné obdobie kalendárny štvrťrok alebo príslušný štvrťrok hospodárskeho roka).

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?