Daňové priznanie typ B podáva fyzická osoba, ktorá nemôže podať daňové priznanie typ A z toho dôvodu, že dosahuje aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti (napríklad príjmy zo živnosti, z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti) a má povinnosť podať daňové priznanie. Daňové priznanie nemusí vo všeobecnosti podať osoba, ktorej zdaniteľné príjmy nepresiahli 50% sumy 100-násobku platného životného minima. Od 1.7.2015 do 30.6.2016 je to suma 198,09 eur. Právnická osoba, napríklad s.r.o. nemôže podať daňové priznanie typ B.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby - typ B

Údaje uvádzané v daňovom priznaní typu B možno rozdeliť do niekoľkých oblastí:

 1. údaje o daňovníkovi a jeho rodinných príslušníkoch
  1. identifikačné údaje daňovníka,
  2. údaje o manželovi/ke, na ktorú si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane po splnení zákonom stanovených podmienok,
  3. údaje o deťoch, na ktoré si uplatňuje daňový bonus,
 2. údaje na výpočet čiastkových základov dane
  1. údaje o príjmoch zo závislej činnosti a o poistnom sociálne a zdravotné poistenie, ktoré sa vzťahuje na príjmy zo závislej činnosti,
  2. údaje o príjmoch a výdavkoch potrebné na výpočet čiastkového základu dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. Daňovník pri príjmoch z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu sa môže rozhodnúť, či za dané zdaňovacie obdobie uplatní paušálne výdavky alebo preukázateľné výdavky a túto skutočnosť uvedie v daňovom priznaní typu B,
  3. údaje o daňových stratách,
  4. údaje o príjmoch a výdavkoch potrebné na výpočet čiastkového základu dane z príjmov z kapitálového majetku. Príjmy z kapitálového majetku môžu byť napr. dávky z doplnkového dôchodkového sporenia,
  5. údaje o príjmoch a výdavkoch potrebné na výpočet čiastkového základu dane z ostatných príjmov, medzi ktoré patria napr. príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, výhry a ceny,
 3. údaje na výpočet dane z príjmov
  1. údaje o nezdaniteľných častiach základu dane, o ktoré si daňovník zníži čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  2. výšku dane z príjmov. Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby sa odvíja od základu dane. Sadzba dane je vo väčšine prípadov 19% zo základu dane, ale ak základ dane daňovníka prekročí určitú hranicu, sadzba dane je 25% (zo základu dane, ktorý prekročil stanovenú hranicu),
  3. údaje o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a o dani zaplatenej v zahraničí, o ktoré sa upravuje daňová povinnosť,
  4. výška daňového bonusu, zaplatených preddavkov na daň,
  5. výsledný vzťah daňovníka - daň na úhradu alebo daňový preplatok,
 4. ostatné údaje
  1. údaje z dodatočného daňového priznania,
  2. údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou,
  3. údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane a podpis daňovníka (ak poukazuje podiel zo zaplatenej dane neziskovej organizácii). Daňovník môže poukázať prijímateľovi 2% alebo 3% z dane (po splnení zákonných podmienok), ak podiel zo zaplatenej dane sú minimálne 3 eurá,
  4. dátum zostavenia daňového priznania, podpis daňovníka,
  5. počet príloh, ako sú napríklad potvrdenia na uplatnenie daňového bonusu na dieťa; príloha č. 2 daňového priznania, kde sa uvádzajú konkrétne sumy poistného na sociálne poistenie a zdravotného poistenie. Do počtu príloh sa nezahŕňa účtovná závierka,
  6. údaje potrebné pre žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu. V prípade, že daňovník žiada o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu, nesmie zabudnúť vyplniť dátum žiadosti a podpísať sa.

Najčastejšie chyby daňovníkov pri vypĺňaní daňového priznania fyzickej osoby - typ B

Najvážnejšou chybou daňovníka je nesprávne vyčíslenie základu dane a dane. Daňový úrad môže daňovníkovi udeliť pokutu, ak mal v daňovom priznaní vyčísliť vyššiu daň, ako ju v skutočnosti vyčíslil.

Ďalšou chybou, ktorú daňovníci robia, je nedodanie všetkých príloh súvisiacich s daňovým priznaním typu B. Ak daňovník dosahoval v zdaňovacom období aj príjmy zo závislej činnosti, prílohou daňového priznania je aj potvrdenie o zdaniteľných príjmoch získané od zamestnávateľa.

Jednou z formálnych chýb, na ktoré Finančná správa Slovenskej republiky často upozorňuje, je, že daňovníci nepodpisujú všetky relevantné časti daňového priznania typu B.

Podľa štatistík Finančnej správy SR chyby v daňových priznaniach typu B za rok 2014 zistilo 15 296 daňovníkov. Z toho 8 326 na ne prišlo včas a opravilo ich v lehote na podanie daňového priznania. Ostatných 6 970 daňovníkov na chyby prišlo neskoro a museli podať dodatočné daňové priznanie.

Daňový úrad môže za nepodanie daňového priznania typ B alebo za jeho neskoré podanie vyčísliť daňovníkovi pokutu od 30 do 16 000 eur.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?