Daňové priznania k dani z príjmov sa týkajú fyzických osôb (napr. zamestnancov, živnostníkov, prenajímateľov nehnuteľností a pod) aj právnických osôb (napr. s.r.o., a.s., nadácií, občianskych združení a pod.). Fyzické a právnické osoby majú odlišnú úpravu toho, kedy musia podať daňové priznanie k dani príjmov.

Kedy musí fyzická osoba podať daňové priznanie k dani z príjmov

Daňovník - fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov, ak v zdaňovacom období dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50% zo 100-násobku platného životného minima. Od 1.7.2015 do 30.6.2016 je táto suma 198,09 eur.

Daňové priznanie k dani z príjmov musí podať aj daňovník, ktorý síce nepresiahol zákonom stanovenú hranicu príjmov, ale vykazuje daňovú stratu.

Daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (napr. zamestnania) presahujúce zákonom stanovenú hranicu, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov, iba v štyroch prípadoch. Ak:

  • jeho zdaniteľné príjmy plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
  • jeho zdaniteľné príjmy plynú od zdrojov v zahraničí okrem prípadov podľa § 32, ods. 4 zákona o dani z príjmov,
  • nie je možné z týchto zdaniteľných príjmov zraziť preddavok na daň,
  • daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo po požiadaní o vykonanie ročného zúčtovania nepredložil všetky doklady v termíne, resp. je povinný zvýšiť základ dane.

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať aj daňovník (zamestnanec, dohodár), ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ale:

  • daňovník nepredložil požadované doklady od všetkých zamestnávateľov, ktorých mal v zdaňovacom období,
  • daňovník mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné druhy príjmov podľa § 6 - § 8 zákona o dani z príjmov.

Okrem vyššie uvedených prípadov daňové priznanie povinne podáva každý, koho na to správca dane vyzve. V tom prípade musí podať daňové priznanie každý bez ohľadu na to, či mal alebo nemal pred výzvou daňového úradu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Kedy musí právnická osoba podať daňové priznanie k dani z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov sú povinné podať všetky právnické osoby okrem:

  • daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, NBS, FNM SR, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy zdaňované zrážkovou daňou,
  • občianskeho združenia, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy zdanené zrážkovou daňou a členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích alebo zakladateľských listín,
  • rozpočtovej a príspevkovej organizácie, ak má iba príjmy zdanené zrážkovou daňou alebo príjmy oslobodené od dane,
  • daňovníka, ak má iba príjmy zdanené zrážkovou daňou alebo výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.

Daňové priznanie je povinný podať každý, koho na to správca dane vyzve. Ak správca dane vyzve daňovníka, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie, daňovník musí na základe výzvy podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Daňové priznanie k dani z príjmov podáva aj právny nástupca za daňovníka, ktorý zanikol bez likvidácie alebo správca konkurznej podstaty za daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz.

Sankcie za nepodanie daňového priznania k dani z príjmov

Správca dane uloží pokutu vo výške od 30 eur do 16 000 eur za nepodanie daňového priznania v stanovenej lehote. Ak daňovník zo zákona nemá povinnosť podať daňové priznanie, správca dane ho môže vyzvať, aby daňové priznanie k dani z príjmov aj tak podal. V prípade, že daňovník po výzve správcu dane daňové priznanie nepodá, hrozí mu pokuta vo výške od 30 eur do 16 000 eur.

Ak nebolo podané daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote a správca dane vyzve daňovníka na jeho podania, daňovník musí podať daňové priznanie, ináč mu hrozí pokuta vo výške od 60 eur do 32 000 eur.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?