Ak posledná známa daňová povinnosť fyzickej osoby alebo ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie právnickej osoby presiahne určitú sumu, sú tieto fyzické osoby a právnické osoby povinné platiť preddavky na daň z príjmov. V závislosti od jej výšky sa môžu tieto preddavky na daň z príjmov platiť štvrťročne alebo mesačne. Osobitne je v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) upravené platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a osobitne je upravené platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

Kedy je fyzická osoba povinná platiť preddavky na daň z príjmov

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby upravuje § 34 zákona o dani z príjmov. Preddavky na daň z príjmov platí fyzická osoba vtedy, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a v závislosti od výšky tejto poslednej známej daňovej povinnosti jej môže vzniknúť povinnosť platiť štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň z príjmov.

Fyzická osoba je povinná platiť:

  • štvrťročné preddavky na daň z príjmov na bežné zdaňovacie obdobie, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur, ale nepresiahla 16 600 eur,
  • mesačné preddavky na daň z príjmov na bežné zdaňovacie obdobie, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur.

Štvrťročné preddavky sa platia vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti a sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka. Mesačné preddavky sa platia vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti a sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca. Preddavky na daň z príjmov sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Preddavky sazačínajú platiť od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a platia sa do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období (tzv. „preddavkové obdobie“).

Posledná známa daňová povinnosť fyzickej osoby

Pri posudzovaní, či je fyzická osoba povinná platiť preddavky na daň z príjmov a v akej výške, veľmi dôležité poznať, čo sa rozumie „poslednou známou daňovou povinnosťou“. Jej zistenie je pomerne komplikované. Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5, z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty a z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň. Tento výsledok sa ešte zníži o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, daňový bonus a daň vybranú zrážkou odpočítavanú ako preddavok na daň z príjmov. Výsledkom je posledná známa daňová povinnosť fyzickej osoby.

Kedy fyzická preddavky na daň z príjmov neplatí alebo ich platí v polovičnej výške

Preddavky na daň z príjmov neplatí fyzická osoba vtedy (aj keď jej posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur), ak v predchádzajúcom zdaňovacom období mala len príjmy alebo kombinácie príjmov z kapitálového majetku podľa § 7, ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, príjmy zdaňované zrážkou alebo príjmy zo závislej činnosti z ktorých preddavok na daň z príjmov za ňu odvádzal jej zamestnávateľ.

Preddavky na daň z príjmov fyzická osoba neplatí ani vtedy, ak jej základ dane tvoria príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 a príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 zákona o dani z príjmov a ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov. V prípade, že čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň z príjmov sa platia v polovičnej výške.

Zmena výšky preddavkov na daň z príjmov v priebehu roka z dôvodu zmeny poslednej známej daňovej povinnosti

Po každom podanom daňovom priznaní sa pravdepodobne zmení aj posledná známa daňová povinnosť fyzickej osoby, od ktorej sa odvíja aj výška preddavkov na daň z príjmov, ktoré sa môžu tiež zmeniť. Ak dôjde k zmene preddavkov na daň z príjmov z tohto dôvodu, preddavky na daň z príjmov zaplatené do začiatku tohto nového preddavkového obdobia sa dodatočne nemenia. Ak však z dôvodu zmeny poslednej známej daňovej povinnosti budú z podaného daňového priznania vypočítané nižšie preddavky ako preddavky na daň z príjmov zaplatené do tejto zmeny, rozdiel medzi pôvodnými vyššími preddavkami zaplatenými do lehoty na podanie daňového priznania a nižšími preddavkami na daň z príjmov vypočítanými z podaného daňového priznania, sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi do 30 dní vráti. Rovnako sa tieto preddavky na základe žiadosti daňovníkovi vrátia aj vtedy, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

Kedy je právnická osoba povinná platiť preddavky na daň z príjmov

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby upravuje § 42 zákona o dani z príjmov. Právnická osoba preddavky na daň z príjmov platí vtedy, ak jej daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 2 500 eur. Následne, podľa toho, aká vysoká bola táto daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, môže platiť štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň z príjmov.

Právnická osoba je povinná platiť:

  • štvrťročné preddavky na daň z príjmov na bežné zdaňovacie obdobie, ak jej daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 2 500 eur, ale nepresiahla 16 600 eur,
  • mesačné preddavky na daň z príjmov na bežné zdaňovacie obdobie, ak jej daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 16 600 eur.

Štvrťročné preddavky na daň sa platia vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Mesačné preddavky na daň sa platia vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, začínajú sa platiť počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia a sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Preddavky na daň z príjmov sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Na posúdenie skutočnosti, či bude právnická osoba povinná platiť preddavky na daň sa vychádza z „dane za predchádzajúce obdobie“. Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň. Následne sa ešte táto daň zníži o úľavy na dani, zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú zrážkou a odpočítavanú ako preddavok na daň z príjmov. Výsledkom je potom daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Platenie preddavkov na daň z príjmov do lehoty na podanie daňového priznania

Do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie právnická osoba platí preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím . Posledná známa daňová povinnosť sa vypočítava rovnakým postupom ako daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vrátane použitia sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky. Napríklad v roku 2016 bude do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie rok 2015 právnická osoba platiť preddavky na daň z príjmov ešte na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2014.

Platenie preddavkov na daň z príjmov po lehote na podanie daňového priznania

Po podaní daňového priznania za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie pravdepodobne dôjde k vzniku rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov do lehoty na podanie daňového priznania a novou výškou preddavkov vychádzajúcich z dane za bezprostredne predchádzajúce obdobie.

V tejto súvislosti môžu nastať dve situácie:

  1. Preddavky na daň z príjmov do lehoty na podanie daňového priznania platené v nižšej výške ako vyplývajú z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedenej v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie. Vtedy je právnická osoba povinná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania doplatiť vzniknutý rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň.
  2. Ak boli preddavky na daň z príjmov do lehoty na podanie daňového priznania platené vo vyššej výške ako vyplývajú z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedenej v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Vtedy sa tieto preddavky na daň použijú na budúce preddavky alebo sa rozdiel zaplatených preddavkov na základe žiadosti právnickej osobe do 30 dní vráti. Rovnako sa preddavky na základe žiadosti vracajú aj vtedy, ak právnickej osobe zanikla povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov.

Rozdiely v daňovom priznaní fyzickej osoby a právnickej osoby z dôvodu preddavkov na daň z príjmov

Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň z príjmov zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Ak daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, fyzická alebo právnická osoba je povinná zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. A naopak, ak daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní je nižšia ako zaplatené preddavky na daň, fyzickej alebo právnickej osobe vznikne daňový preplatok a môže požiadať o jeho vrátenie.

Úroky z omeškania za neodvedenie preddavku na daň z príjmov

Ak daňovník nezaplatí v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške preddavok na daň z príjmov, správca dane mu vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy. Úrok z omeškania z nezaplateného preddavku správca dane vyrubí za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni jeho splatnosti až do dňa platby vrátane , najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. Pri výpočte úroku sa použije štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť preddavok na daň zaplatený alebo odvedený. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15 %.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?