Aký je rozdiel medzi príjmom zo zahraničia a príjmom zo zdrojov v zahraničí? Aké povinnosti máte alebo práva môžete využiť v súvislosti s daňovým priznaním pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí?

Presná definícia príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí neexistuje

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) príjmy zo zdrojov v zahraničí definované nie sú. V tejto súvislosti však Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo niekoľko informačných materiálov, ktoré príjmy zo zdrojov v zahraničí bližšie vysvetľujú. Pri posudzovaní zdroja príjmov je potrebné postupovať odlišne v závislosti od toho, či ide o príjmy z činnosti (tzv. aktívne príjmy) alebo o príjmy z nakladania s majetkom (tzv. pasívne príjmy).

Aktívne príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

V prípade aktívnych príjmov (napríklad príjmov zo zamestnania, príjmov zo živnosti, príjmov športovcov, príjmov umelcov a podobných príjmov z činnosti) je rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie zdroja príjmov územie, na ktorom sa činnosť fyzicky vykonáva. Príjmom plynúcim zo zdrojov v zahraničí sú tak v prípade aktívnych príjmov príjmy plynúce z činnosti vykonávanej v zahraničí. Pri aktívnych príjmoch tak nie je dôležité to, či sú tieto príjmy vyplácané rezidentom Slovenskej republiky alebo zahraničným rezidentom, ale dôležité je, kde sa táto činnosť fyzicky vykonávala.

Príklady na posúdenie aktívnych príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí:

  • Zamestnanec pracoval v Rakúsku u svojho rakúskeho zamestnávateľa – jedná sa o príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pretože zamestnanec fyzicky vykonával prácu v zahraničí, na území Rakúska.
  • Živnostník vykonával zváračské práce v Nemecku – jedná sa o príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí bez ohľadu na to, či živnostníkovi za tieto práce platil rezident Nemecka alebo Slovenska, pretože živnostník prácu fyzicky vykonával v zahraničí.
  • Podnikateľ predal tovar českému odberateľovi, jeho dopravu zo Slovenska zabezpečila kuriérska spoločnosť – nejedná sa o príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pretože tento podnikateľ svoju obchodnú činnosť fyzicky vykonával na Slovensku.

Pasívne príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

V prípade pasívnych príjmov (napríklad príjmov z prenájmu, úrokov z úverov, príjmov z predaja cenných papierov a podobných príjmov z nakladania s majetkom) je rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie zdroja príjmov rezidencia osoby, ktorá tento príjem vypláca. Ako príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí tak budú v prípade pasívnych príjmov klasifikované príjmy, ktoré sú daňovníkovi vyplácané rezidentom iného štátu ako je Slovensko. Pri pasívnych príjmoch tak nezáleží na tom, kde sa majetok, z ktorého plynú príjmy, nachádza, ale dôležitá je daňová rezidencia osoby, od ktorej tieto príjmy plynú.

Daňovým rezidentom iného štátu ako Slovensko sú vo všeobecnosti tie fyzické osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani sa na území Slovenskej republiky nezdržiavajú 183 a viac dní v príslušnom kalendárnom roku. Právnická osoba je daňovým rezidentom iného štátu ako Slovensko vtedy, ak nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Podrobnejšie informácie o posudzovaní daňovej rezidencie a možnostiach konfliktu daňovej rezidencie nájdete v článku Kde zdaní príjmy Slovák podnikajúci alebo pracujúci v Česku?

Príklady na posúdenie pasívnych príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí:

  • Občan má nehnuteľnosť v Prahe, ktorú prenajíma českým študentom – jedná sa o príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pretože tieto príjmy z prenájmu daňovníkovi plynú od rezidentov Českej republiky.
  • Daňovník mal príjmy v podobe úrokov z vkladov na bankových účtoch vo Švajčiarsku – jedná sa o príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pretože tieto úroky daňovníkovi vypláca švajčiarska banka.
  • Podnikateľ predal akcie prostredníctvom Varšavskej burzy slovenskej firme – nejedná o príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pretože tieto príjmy mu plynuli od rezidenta Slovenskej republiky.

Daňové priznanie pri príjmoch plynúcich zo zdrojov v zahraničí

Správna identifikácia zdroju príjmov je dôležitá aj v súvislosti s daňovým priznaním. Predmetom dane z príjmov rezidenta Slovenskej republiky sú všetky príjmy, tzn. aj príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Istou výhodou pre daňovníkov, ktorí v zdaňovacom období mali aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, je možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania o šesť celých kalendárnych mesiacov , spravidla do konca septembra.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je však potrebné do konca marca oznámiť daňovému úradu. Povinnosťou týchto daňovníkov je potom v tomto daňovom priznaní uviesť príjmy zo zdrojov v zahraničí, v opačnom prípade im daňový úrad uloží pokutu vo výške od 60 do 3 000 eur. Na účely daňového priznania môže byť v niektorých prípadoch potrebné uskutočniť prepočet príjmov zo zdrojov v zahraničí plynúcich v cudzej mene na menu euro. Niektoré z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí sa podľa konkrétnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia môžu zdaňovať aj v zahraničí. Príjmy zdanené v zahraničí sa už na Slovensku prostredníctvom daňového priznania nezdania druhýkrát, ale na zamedzenie dvojitého zdanenia sa uplatní metóda zápočtu dane zaplatenej v zahraničí alebo metóda vyňatia príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?