Daňové priznanie nemusí podávať každá fyzická osoba. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v § 32 stanovuje, kedy má fyzická osoba povinnosť vypracovať daňové priznanie a následne ho podať. Závisí to od viacerých faktorov, predovšetkým od druhov príjmov, výšky príjmov a zdrojov, odkiaľ tieto príjmy plynú. Všeobecným pravidlom však je, že pokiaľ Vaše zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (pre daňové priznanie za rok 2015 je touto hraničnou sumou 1 901,67 eura) alebo ste nedosiahli daňovú stratu, daňové priznanie podávať nemusíte. Aj v tomto prípade však existuje niekoľko výnimiek, napríklad ak zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Výpočet údajov a vypracovanie daňového priznania typu A alebo typu B

Fyzické osoby môžu mať rôzne druhy príjmov a v závislosti od toho sa používa aj rôzne tlačivo na vypracovanie daňového priznania. Tlačivo typ A používa fyzická osoba na vypracovanie daňového priznania len vtedy, ak mala len príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (napr. príjmy na základe pracovnej zmluvy, dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). Tlačivo typ B používa fyzická osoby na vypracovanie daňového priznania vtedy, ak mala aj iné príjmy ako len príjmy zo závislej činnosti alebo ich kombinácie. Môže ísť o príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6, príjmy kapitálového majetku podľa § 7 alebo ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Základné údaje v daňovom priznaní fyzickej osoby

Daňové priznanie typ A aj typ B má prvé štyri oddiely takmer totožné. V prvom rade je potrebné vyplniť daňové identifikačné číslo (DIČ) a ak ho daňovník nemá pridelené, uvedie rodné číslo. Tento údaj sa uvádza aj na každej strane daňového priznania v jeho hlavičke. Netreba zabudnúť ani rok, za ktorý sa daňové priznanie podáva a označenie, že sa podáva riadne daňové priznanie. V prvom oddiele sa pri vypracovaní daňového priznania uvedú základné údaje o daňovníkovi (meno, priezvisko, trvalý pobyt) . Druhý oddiel sa povinne vypĺňa len vtedy, ak si daňovník nepodáva daňové priznanie sám, ale ho podáva za neho niekto iný.

Daňový bonus a nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku v daňovom priznaní

Niektorí daňovníci si môžu uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku. Jej výška závisí od výšky príjmov daňovníka a od výšky príjmov manžela/manželky. Nie je ju možné uplatňovať vždy, ale musí ísť o manžela/manželku, ktorý žije s daňovníkom v domácnosti a stará sa o dieťa do 3 rokov alebo poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo je evidovaný ako nezamestnaný alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím. Zároveň vlastné príjmy tohto manžela/manželky počas zdaňovacieho obdobia nesmeli presiahnuť sumu 19,2-násobku životného minima (pre daňové priznanie za rok 2015 je touto hraničnou sumou 3 803,33 eura). Ak sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku, vypĺňa sa pri vypracovaní daňového priznania jeho tretí oddiel.

Mnoho daňovníkov si na svoje deti uplatňuje aj daňový bonus, o ktorého výšku sa znižuje daň. Podmienkou je, aby išlo o vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Zároveň musí ísť o nezaopatrené dieťa, čiže dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a najviac do veku 25 rokov, ak takéto dieťa ešte študuje. Na jedno dieťa si v jednom mesiaci môže daňový bonus uplatniť len jeden z rodičov. Ak si daňovník daňový bonus na dieťa uplatňuje, pri vypracovaní daňového priznania uvádza jeho meno, priezvisko a rodné číslo. Povinnou prílohou k daňovému priznaniu musí byť napríklad kópia rodného listu alebo výpis z rodného listu, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa a podobne.

Príjmy zo zamestnania a z dohody v daňovom priznaní

Piaty oddiel daňového priznania typu A aj typu B slúži na výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti. V tomto oddiele sa uvádzajú všetky hrubé mzdy (aj z príjmov zo zahraničia, ktoré niekedy treba prepočítať na menu euro) z práci vykonávanej najčastejšie na základe pracovnej zmluvy, dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ale napríklad aj odmeny za výkon funkcie vo volebnej komisii. Pri vypracovaní daňového priznania sa v tomto oddiele tiež uvedie aj úhrn povinného sociálneho a zdravotného poistenia plateného z týchto príjmov. Následne sa vypočíta čiastkový základ dane z týchto príjmov. Povinnou prílohou daňového priznania sú pri vypĺňaní tohto oddielu potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov.

Príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu nehnuteľností v daňovom priznaní

Vypracovanie daňového priznania k príjmom z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľností a z použitia diela a umeleckého výkonu je obsahom len tlačiva typ B. Týmto príjmom je venovaný pomerne rozsiahly šiesty oddiel daňového priznania.Medzi typické príjmy z podnikania patria príjmy zo živnosti. Ďalším typickým príjmom fyzických osôb sú príjmy z prenájmu nehnuteľností, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie vo výške 500 eur. V závislosti od toho, či fyzická osoba k týmto príjmom vedie podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky (nie je možné ich uplatňovať pri príjmoch z prenájmu), sa v šiestom oddiele vypĺňajú aj odlišné údaje pri vypracovaní daňového priznania.

Ak daňovník vedie jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky, v šiestom oddiele vypĺňa tabuľku č. 1, v ktorej uvedie svoje príjmy a výdavky zo živnosti a z prenájmu. Pod touto tabuľkou však všetci živnostníci uvádzajú súhrnnú výšku zaplateného sociálneho a zdravotného poistenia v príslušnom zdaňovacom období z týchto príjmov. Daňovníci, ktorí vedú daňovú evidenciu alebo si uplatňujú paušálne výdavky, musia pod tabuľkou č. 1 túto skutočnosť uviesť zaškrtnutím príslušných políčok. Okrem toho, ak daňovník pri príjmoch zo živnosti alebo z prenájmu vedie daňovú evidenciu (pri príjmoch z prenájmu aj vtedy, ak vedie účtovníctvo), bude musieť niektoré údaje z nej uviesť v tabuľke č. 1a. Ak si daňovník pri príjmoch zo živnosti uplatňuje paušálne výdavky, bude musieť vyplniť tabuľku č. 1b. Pri podvojnom účtovníctve za vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý sa uvádza na osobitných riadkoch šiesteho oddielu.

Príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy v daňovom priznaní

Príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy sa uvádzajú len v daňovom priznaní typ B. Príjmy z kapitálového majetku sa uvádzajú v siedmom oddiele vypracovaného daňového priznania. Medzi príjmy z kapitálového majetku patria napríklad úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky a výnosy z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku a podobne. Väčšina príjmov z kapitálového majetku plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa zdaňuje zrážkou a vtedy sa do daňového priznania ani neuvádzajú. Výnimkou sú napríklad úroky a výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek.

Ostatné príjmy sa v daňovom priznaní vyskytujú častejšie a je pre ne vyhradený jeho ôsmy oddiel. Môže ísť napríklad o príjmy z predaja nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí, príjmy z predaja cenných papierov alebo o príjmy v podobe výhier a cien zo súťaží a žrebovaní. Pri vypracovaní daňového priznania k ostatným príjmom je veľmi dôležité poznať, či tieto príjmy nemôžu byť oslobodené od dane podľa § 9 zákona o dani z príjmov. Oslobodené od dane z príjmov sú napríklad príjmy z predaja nehnuteľností po uplynutí piatich rokov od ich nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, príjmy z predaja hnuteľných vecí sú od dane z príjmov oslobodené vždy okrem tých, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku a od ich vyradenia z neho neuplynulo päť rokov.

Výpočet dane na úhradu alebo daňového preplatku pri vypĺňaní daňového priznania

V oboch typoch tlačív daňových priznaní sa nachádza osobitný oddiel, v ktorom sa vypočíta výsledná daň na úhradu alebo daňový preplatok zo všetkých príjmov. Z predchádzajúcich súčtových riadkov sa najskôr spočítajú príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, od ktorých sa odpočítajú nezdaniteľné časti základu dane. Najčastejšie ide o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (za zdaňovacie obdobie rok 2015 je jej výška 3 803,33 eura) a nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku.

Následne sa k týmto príjmom pripočítajú aj všetky ostatné druhy príjmov, tzn. príjmy z prenájmu, príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy. Z takého základu dane zo všetkých príjmov zníženého o nezdaniteľné časti základu dane sa vypočíta daň z príjmov, ktorá sa zaokrúhli na eurocenty nadol. Sadzba dane z príjmov je 19 %, ale na časť základu dane z príjmov presahujúceho 176,8 násobok sumy životného minima sa už vzťahuje 25 % sadzba dane z príjmov. Daň z príjmov sa potom zníži o daňový bonus a prípadne preddavky na daň z príjmov, ak ich daňovník v zdaňovacom období platil. Výsledkom bude daň na úhradu alebo daňový preplatok.

Ostatné časti daňového priznania fyzickej osoby

Vypracovanie daňového priznania, rovnako typu A aj typu B, pokračuje ešte zvyšnými oddielmi, ktoré však pravdepodobne nebude musieť vypĺňať každý. Za zmienku stojí predovšetkým oddiel, v ktorom máte právo nejakému oprávnenému prijímateľovi poukázať 2 % zaplatenej dane. V oddiele pre osobitné záznamy sa uvedú také skutočnosti, na ktorých uvedenie ste boli v jednotlivých poznámkach pod čiarou daňového priznania vyzvaný. Na osobitnom mieste daňového priznania sa nachádza časť, v ktorej je potrebné v každom prípade uviesť počet všetkých príloh, dátum a podpis daňovníka. Ak vám vznikol daňový preplatok, môžete o jeho vrátenie v na to určenom oddiele požiadať.

Daňové priznanie typ B obsahuje navyše ešte dve povinné prílohy. Prvá z nich sa týka len podnikateľov, ktorí realizovali výskum a vývoj a uplatňujú si tzv. super odpočet výdavkov na výskum a vývoj . V druhej prílohe sa však uvádza zaplatené sociálne poistenie a zdravotné poistenie z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?