Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému daňovému úradu. Ak je daňové priznanie podané inému dňovému úradu, tento ho musí bezodkladne postúpiť príslušnému daňovému úradu a upovedomiť ho o tom, kto ho podal.

Miestna príslušnosť pri podávaní daňového priznania

Miestna príslušnosť u tuzemských daňových subjektov sa určuje:

  • u fyzickej osoby podľa miesta jej trvalého pobytu,
  • u právnickej osoby podľa jej sídla.

Miestna príslušnosť u zahraničných daňových subjektov sa určuje:

  • podľa miesta umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu,
  • podľa miesta, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

V ostatných prípadoch je miestne príslušným daňovým úradom Daňový úrad Bratislava. Miestna príslušnosť colných úradov pri správe spotrebných daní sa určuje rovnako.

Podať (poslať) daňové priznanie elektronicky alebo písomne?

Daňové priznanie sa finančnej správe podáva elektronicky, ak:

  • ide o daňové priznanie daňového subjektu, ktorý je platiteľom DPH (akékoľvek daňové priznanie, resp. podanie, nie len daňové priznanie k DPH),
  • daňové priznanie za daňový subjekt podáva daňový poradca alebo advokát,
  • daňové priznanie za daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, podáva iný zástupca.

Ostatné daňové subjekty si môžu vybrať, či budú daňové priznanie podávať elektronicky alebo posielať písomne.

Sankcie za nepodanie daňového priznania

Nepodanie daňového priznania je správnym deliktom, za ktorý daňový úrad uloží pokutu od 30 do 32 000 Eur. Rozpätie, v ktorom sa pokuta uloží, vyplýva z okolností, za ktorých daňové priznanie nebolo podané.

Len v prípade DPH nebola v rokoch 2011 až 2015 dodržaná lehota na podanie daňových priznaní vo viac ako v 88 400 prípadoch.

Pokutu od 30 do 16 000 Eur uloží daňový úrad v týchto prípadoch:

  • podanie daňového priznania v určenej lehote vyžaduje zákon (napr. zákon o dani z príjmov, zákon o DPH) a daňové priznanie v lehote podané nebude,
  • podanie daňového priznania v určenej lehote nevyžaduje zákon, avšak vyžiada si to daňový úrad a daňové priznanie v lehote určenej daňovým úradom podané nebude.

Pokutu od 60 do 32 000 Eur uloží daňový úrad v prípade, ak podanie daňového priznania v určenej lehote vyžaduje zákon, daňové priznanie v tejto lehote podané nebolo, daňový úrad vyzval daňový subjekt na podanie daňového priznania a vo výzve mu určil lehotu, avšak daňový subjekt daňové priznanie v lehote určenej vo výzve nepodá.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?