Čo je správa daní?

V roku 2016 máme na Slovensku 15 daní, ktoré sú upravené v jednotlivých daňových zákonoch. Tieto zákony upravujú práva a povinnosti v súvislosti s konkrétnou daňou (napr. čo je predmetom dane - príjem, majetok, dodanie tovaru a pod., do kedy sa podáva daňové priznanie, kto podáva daňové priznanie, aká je lehota splatnosti dane).

Procesné hľadisko (napr. opis činností daňových subjektov, správcu dane) upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len “daňový poriadok”). Niektoré činnosti súvisiace so správou daní sú upravené v konkrétnych daňových zákonoch.

Čo zahŕňa správa daní

Správa daní zahŕňa množstvo činností a procesov ich vykonania, tak na strane daňového subjektu, správcu dane alebo tretej osoby. Môžeme uviesť napríklad tieto oblasti:

 1. priebeh registrácie pre vybrané dane,
 2. začatie, priebeh a skončenie daňovej kontroly,
 3. miestne zisťovanie,
 4. spôsob podávania daňových priznaní,
 5. spôsob komunikácie so správcom dane,
 6. spôsob platenia dane,
 7. pravidlá podávania dodatočných daňových priznaní,
 8. pravidlá určovania miestnej príslušnosti správcu dane,
 9. pravidlá doručovania písomností,
 10. pravidlá plynutia lehôt,
 11. pravidlá odvolania,
 12. pravidlá odloženia platenia dane alebo platenia dane v splátkach,
 13. pravidlá vrátania daňového preplatku,
 14. pravidlá vymáhania daňového nedoplatku,
 15. určenie výšky alebo spôsobu výpočtu pokút a úrokov z omeškania.

K správe daní patrí aj určenie miestnej príslušnosti správcu dane (napr. daňového úradu, ktorému sa podáva daňové priznanie).

Kto vykonáva správu jednotlivých daní

Správu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty (okrem dovozu tovaru) a dane z motorových vozidiel vykonávajú daňové úrady. Správu spotrebných dani a DPH pri dovoze tovaru vykonávajú colné úrady. Miestne dane spravujú mestá a obce. Na správe daní sa zúčastňuje aj samotný daňový subjekt (napr. podnikateľ) a ďalšie osoby vymedzené daňovým poriadok.

Zoznam a delenie daní v SR

Daň z príjmov

 • daň z príjmov fyzickej osoby,

 • daň z príjmov právnickej osoby

Daň z motorových vozidiel (v minulosti cestná daň)

 

Daň z pridanej hodnoty

 

Spotrebné dane

 • daň z alkoholických nápojov,
 • daň z tabakových výrobkov,
 • daň z elektriny, uhlia a zemného plynu,
 • daň z minerálneho oleja.

Miestne dane

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?