Kedy je potrebné podať opravné daňové priznanie a kedy dodatočné daňové priznanie a aký je v nich rozdiel?

Rozdiel medzi opravným a dodatočným daňovým priznaním

Opravné daňové priznanie sa podáva v prípade, ak daňovník zistí chybu v riadnom alebo predchádzajúcom opravnom daňovom priznaní pred uplynutím lehoty na podanie riadneho daňového priznania. Napríklad, ak mesačný platiteľ DPH podá 20. mája riadne daňové priznanie a nasledujúci deň zistí, že v podanom riadnom daňovom priznaní urobil chybu. Lehota na podanie daňového priznania končí 25. mája, preto môže daňovník do tejto lehoty podať opravné daňové priznanie.

Dodatočné daňové priznanie sa podáva, ak daňovník zistí chybu v riadnom, poslednom opravnom alebo poslednom dodatočnom daňovom priznaní po uplynutí lehoty na podanie riadneho daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie sa podáva napríklad v prípade, ak právnická osoba vo februári zistí, že v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel má uvedené nesprávne údaje, pričom lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel uplynula 31. januára.

Kedy sa musí podávať výlučne dodatočné daňové priznanie

Dodatočné daňové priznanie musí podať daňovník, ak po podaní daňového priznania k dani z príjmov - typ A zistil, že v zdaňovacom období dosiahol aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti. V tom prípade musí podať dodatočné daňové priznanie typ B.

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva aj v prípade, ak bol daňovníkovi spätne priznaný dôchodok a on si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Daňovník podáva dodatočné daňové priznanie k DPH aj vtedy, ak má byť daň vyššia, ako ju vyrubil daňový úrad, resp. ak má byť nadmerný odpočet alebo nárok na vrátenie dane nižší, aký bol priznaný daňovým úradom.

Ďalším prípadom, kedy musí daňovník podať dodatočné daňové priznanie je vtedy, ak v daňovom priznaní k DPH nie sú uvedené správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov.

Kedy je potrebné podať opravné a kedy dodatočné daňové priznanie

Opravné daňové priznanie je potrebné podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Lehota závisí od toho, kvôli ktorej dani sa vyhotovuje daňové priznanie, teda či ide o daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel (cestná daň), atď.

Dodatočné daňové priznanie je potrebné podať do konca nasledujúceho mesiaca po zistení skutočností, kvôli ktorým daňovník podáva dodatočné daňové priznanie.

Sankcie pri dodatočnom daňovom priznaní

Za roky 2011 až 2015 právnické osoby a fyzické osoby podali podľa štatistík Finančnej správy SR viac ako 577 000 opravných a dodatočných daňových priznaní. Najviac z nich bolo v prípade DPH, viac ako 471 000.

Pri dodatočnom daňovom priznaní hrozí daňovníkovi pokuta okrem niekoľkých situácií, kedy daňový úrad nevyrubí pokutu za dodatočné daňové priznanie. Ide napríklad o situácie, keď daňovník podáva dodatočné daňové priznanie z dôvodu spätne priznaného dôchodku alebo keď po skončení podnikania (resp. samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy (alebo zaplatí výdavky) súvisiace s týmito činnosťami a podáva dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu.

Ak skutočnosti, ktoré majú za následok dodatočné daňové priznanie, zistí daňovník, pokuta je zväčša o polovicu nižšia, ako by bola, keby na chyby v daňovom priznaní prišiel daňový úrad.

Na základe ustanovení zákona o správe daní (daňového poriadku) udelí správca dane pokutu vo výške základnej úrokovej sadzby ECB ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní. Ak základná úroková sadzba ECB nedosiahne 3%, daňový úrad uloží pokutu vo výške 3% ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?